Sędziszów, dnia ……………

………………………..

………………………..

28-340 Sędziszów

Nr tel. ………………..

 

 

 

 

Sędziszowskie Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 2

28-340 Sędziszów

 

 

 

           W związku z remontem / awarią* zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie spuszczenia wody z instalacji CO z budynku ………………………… w Sędziszowie w terminie  …………………………..

 

 

Z    p o w a ż a n i e m

 

 

 

 

 

 

 

        Zgoda Wspólnoty:

 

 

 

…………………………..

                   pieczęć i  podpis

 

*niepotrzebne skreślić